INFORMACJE PRZETARGOWE

Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull.

W dniu 31 lipca roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła nowy przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione – złożona oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Przewoźnik uelastycznił warunki realizacji przyszłego zamówienia oraz zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację projektu. Poprzedni unieważniony przetarg ogłoszono 13 lipca 2021 roku. Z kolei 31 lipca 2021 roku PKP IC poinformowało, że w postępowaniu przetargowym, Spółka przeprowadziła dialog techniczny na dostawę 7- wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi.

 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym złożyły następujące podmioty:
 • Newag S.A.
 • Stadler Polska Sp. z o.o.
 • H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
 • Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 • CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd
 • CRRC ZELC Verkehrstechnik GmbH
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
 • SKODA TRANSPORTATION a.s.

2. W ramach dialogu uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie „Ankiety uczestnika dialogu technicznego na dostawę 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi”, opracowanej przez Zamawiającego

3. Przed terminem odesłania ankiety Zamawiający udzielił następujących informacji uczestnikom:

 • wskazał maksymalną liczbę wagonów jakie może liczyć skład podając, że zakładana maksymalna konfiguracja to 10 wagonów środkowych oraz 1 wagon sterowniczy, w sumie 11 wagonów o długości całkowitej około 300 m;
 • podał, że przy dokonywaniu analizy harmonogramu dostaw oraz przepływu gotówki należy przyjąć, że przyszłe zamówienia będzie dotyczyć 38 składów bazowych 7-wagonowych (wagon sterowniczy i 6 wagonów środkowych) oraz 45 lokomotyw, przy pełnej konfigurowalności składów poprzez skracanie bądź wydłużanie składu bazowego o wagony środkowe z innych składów bazowych.

4. Ankietę wypełnili i odesłali następujący uczestnicy:

 • Newag S.A.
 • Stadler Polska Sp. z o.o.
 • H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
 • Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
 • SKODA TRANSPORTATION a.s.hy

Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

 • Umowa zawarta zostanie w terminie wynikającym z art. 264 Ustawy Pzp.
 • Zamawiający wymaga dostawy wszystkich pojazdów w terminie do 54 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym dostawy pierwszych pojazdów w postaci 3 lokomotyw, 2
  wagonów sterowniczych oraz 12 wagonów środkowych w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy i dostawy kolejnych pojazdów nie później niż w terminach wskazanych w harmonogramie ramowym określonym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
 • Zamawiający wymaga, żeby usługi utrzymania lokomotyw świadczone były przez okres wskazany w ofercie przez wykonawcę, zgodnie z następującymi wymogami: nie krócej niż przez 72 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy pierwszej lokomotywy do momentu wykonania i odebrania przez Zamawiającego pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 dla każdej z lokomotyw osobno, z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw po wykonaniu pierwszej naprawy P4.

1. Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Zamawiającego fabrycznie nowych pojazdów:

 • 38 wagonów sterowniczych „CAB”,
 • 228 wagonów środkowych, w tym:
  – 190 Wagonów Środkowych „UNI”
  – 38 Wagonów Środkowych „COMBO”
 • 45 lokomotyw wielosystemowych, przeznaczonych do prowadzenia składów typu push-pull (zmiennokierunkowych).

Konfiguracja podstawowa składu wagonowego push-pull wraz z lokomotywą składa się z:

 • 1 wagonu sterowniczego „CAB” z kabiną sterowniczą z miejscami siedzącymi w strefach klasy 1., z czego
  jeden z pokładów będzie wyznaczony jako strefa ciszy, z dodatkowym automatem do serwowania napojów
  ciepłych;
 • 5 wagonów środkowych „UNI” z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2, a także minimum z dwoma
  miejscami na rowery zlokalizowanymi bezpośrednio przy strefie wejścia wraz z dedykowanymi miejscami
  siedzącymi;
 • 1 wagonu środkowego „COMBO” z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2. z przedziałem konduktorskim,
  strefą PRM, przestrzenią gastro z dwiema maszynami vendingowymi: na napoje ciepłe oraz na napoje zimne
  i przekąski, strefą dla opiekunów z dziećmi;
 • lokomotywy wielosystemowej 3kV DC, 25kV AC 50Hz, w pełni przystosowanej do obsługi pociągów
  zmiennokierunkowych typu push-pull oraz pociągów klasycznych.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2023 roku.

[zmiana terminu: 15.09.2023, 29.09.2023, 6.10.2023, 13.10.2023]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:

– ofertę złożył zakład PESA Bydgoszcz S.A & Newag S.A. [UNIEWAŻNIONO]

UMOWA PODPISANA W DNIU: xxx

Kwota zamawiającego:
– 6 654 160 272,00 zł

PESA Bydgoszcz S.A. & Newag S.A
– 8 533 682 436,00 zł

Grafika: PKP Intercity S.A.

Grafika: PKP Intercity S.A.