Zobacz więcej w galerii Flickr
MODERNIZACJA WAGONÓW DLA PKP INTERCITY S.A. (ROK 2018/2019)

W dniu 18 lipca 2018 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 10 wagonów osobowych typu 145Ab. Po wykonanej naprawie z modernizacją wagony osobowe będą wagonami restauracyjnymi. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 1 [ KLIKNIJ ]

1. Umowa z Wykonawcą wybranym w postępowaniu, zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia, z tym że wykonanie naprawy P5 wraz z modernizacją wszystkich wagonów nastąpi nie później niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast wykonanie przeglądów P3 winno nastąpić po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją.
2. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.
4. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania jednego wagonu w terminie nie dłuższym niż (14 dni) 20 dni kalendarzowych.

16 października 2019 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B. Po wykonanej naprawie z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi. Przterag unieważniono z powodu braku ofert. 29 maja 2020 roku, spółka PKP Intercity ponownie ogłosiła przetarg tym razem pod zmienioną nieco nazwą: "wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 2 [ KLIKNIJ ]

1. Przedmiot zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia jej zawarcia.
2. Wykonanie naprawy wraz z odnowieniem wszystkich wagonów objętych Umowami, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umów, zaś wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania winno nastąpić po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania każdego z wagonów. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).
3. Wykonanie naprawy wraz z odnowieniem jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych. Termin wykonania naprawy wraz odnowieniem jednego wagonu stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ.
4. Wykonanie naprawy wraz z odnowieniem pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 200 250 dni kalendarzowych.
5. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


18 grudnia 2019 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A. Po wykonanej naprawie z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 3 [ KLIKNIJ ]

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od dnia jej zawarcia.
2. Wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych Umową, nastąpi nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wszystkich wagonów winno nastąpić po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).
3. Wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust 4. Termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ.
4. Wykonanie naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 350 dni kalendarzowych.
5. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Pod koniec roku, 30 grudnia 2019 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych. Po wykonanej naprawie z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy. Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU 4 [ KLIKNIJ ]

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od dnia jej zawarcia.
2. Wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych Umową, nastąpi nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wszystkich wagonów winno nastąpić po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).
3. Wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust 4.
4. Wykonanie naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.
5. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


1. Wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 10 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3– cim poziomie utrzymania 10 wagonów osobowych typu 145Ab.
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami restauracyjnymi.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018 roku [zmiana terminu 12.09.2018, 26.09.2018, 09.10.2018].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o.o. [WYGRANA FPS Sp. z o.o.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 15 lutego 2019 roku

Kwota zamawiającego:
52 398 000,00 zł

FPS Sp. z o. o.
61 377 000,00 zł


2. Wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B
[piewrotnie: wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B].
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5 -tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B:
- część 1- wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądem na 3- cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A,
- część 2- wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B,
- część 3- wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Po wykonanej naprawie wraz z odnowieniem wagony osobowe będą:
- w przypadku części 1- wagonami pierwszej klasy (typ Z1A) przedziałowymi;
- w przypadku części 2- wagonami drugiej klasy (typ Z1B) przedziałowymi;
- w przypadku części 3- wagonami osobowymi przedziałowymi przystosowanymi do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM).

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 roku [zmiana terminu 25.11.2019, 02.12.2019, 16.12.2019, 30.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 24.01.2020, 30.01.2020].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- brak ofert [UNIEWAŻNIONO]


Ponowne opublikowanie przetargu.
Termin składania ofert: 03 lipca 2020 roku [zmiana terminu 09.07.2020, 16.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020, 21.08.2020, 24.08.2020, 07.09.2020].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład Modern Train Sp. z o. o., Newag S.A. oraz
ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. & PESA Bydgoszcz S.A. [UNIEWAŻNIONO]

UMOWA PODPISANA W DNIU: xxx roku

Kwota zamawiającego:
- dla części 1: 34 587 600,00 zł
- dla części 2: 115 607 700,00 zł
- dla części 3: 26 678 700,00 zł

Modern Train Sp. z o. o.
- dla części 1: 43 965 120,00 zł

Newag S.A.
- dla części 2: 166 296 000,00 zł

ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. & PESA Bydgoszcz S.A.
- dla części 1: 51 726 912,00 zł
- dla części 2: 158 678 364,00 zł
- dla części 3: 40 566 384,00 zł

Ponowne opublikowanie przetargu.
Termin składania ofert: 12 stycznia 2021 roku [zmiana terminu 2.02.2021, 4.02.2021, 18.02.2021, 2.03.2021, 15.03.2021, 26.03.2021].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o.o., Mag-Train Sp. z o.o & POZBUD S.A., ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. & PESA Bydgoszcz S.A., MR Train S.A., Newag S.A. [UNIEWAŻNIONO]

UMOWA PODPISANA W DNIU: xxx roku

Kwota zamawiającego:
- dla części 1: 34 587 600,00 zł zł
- dla części 2: 115 607 700,00 zł zł
- dla części 3: 26 678 700,00 zł

FPS Sp. z o. o.
- dla części 1: 47 615 760,00 zł zł
- dla części 2: 143 558 220,00 zł zł
- dla części 3: 34 032 870,00 zł

Mag-Train Sp. z o.o & POZBUD S.A.
- dla części 1: 41 524 800,00 zł zł
- dla części 2: 132 560 298,00 zł zł
- dla części 3: 33 900 030,00 zł

PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
- dla części 1: 54 088 512,00 zł zł
- dla części 2: 152 730 084,00 zł zł
- dla części 3: 43 333 884,00 zł

MR Train S.A.
- dla części 1: 38 612 160,00 zł zł
- dla części 3: 31 173 120,00 zł

Newag S.A.
- dla części 2: 157 661 400,00 zł zł


3. Wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A. (w oparciu o istniejącą Dokumentację projektu naprawy i modernizacji wagonów 174A [podtyp 111A-10]).
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2020 roku [zmiana terminu 31.01.2020, 07.02.2020, 24.02.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 18.03.2020, 27.04.2020, 29.05.2020, 31.07.2020, 04.08.2020, 18.08.2020].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o.o. [UNIEWAŻNIONO]UMOWA PODPISANA W DNIU: xxx roku

Kwota zamawiającego:
424 534 500,00 zł

FPS Sp. z o.o.
515 751 300,00 zł

Ponowne opublikowanie przetargu.
Termin składania ofert: 22 grudnia 2020 roku [zmiana terminu 12.01.2021, 26.01.2021, 9.02.2021, 22.02.2021, 9.03.2021].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o. o. oraz Mag- Train Sp. z o. o. & POZBUD S.A. [WYGRANA FPS Sp. z o.o.]UMOWA PODPISANA W DNIU: 01 kwietnia 2022 roku

Kwota zamawiającego:
424 534 500,00 zł

FPS Sp. z o. o.
494 829 000,00 zł

Mag- Train Sp. z o. o. & POZBUD S.A.
391 767 300,00 zł


4. Wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych. (w oparciu o istniejącą Dokumentację projektu naprawy i modernizacji wagonów 111A-20).
Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku [zmiana terminu 03.02.2020, 10.02.2020, 02.03.2020, 13.03.2020, 20.03.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020].

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład ZOS Vrutky a.s. oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. & PESA Bydgoszcz S.A. [WYGRANA ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. & PESA Bydgoszcz S.A.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 22 grudnia 2020 roku

Kwota zamawiającego:
591 168 750,00 zł

ZOS Vrutky a.s.
878 240 875,00 zł

PESA Bydgoszcz S.A. & ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
540 354 375,00 zł


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com