Zobacz więcej w galerii Flickr
DOSTAWA 8 WAGONÓW DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

W sierpniu 2017 roku PKP Intercity na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej wysłało zapytanie ofertowe do producentów taboru kolejowego o możliwości dostawy i przedstawienia ceny 8 wagonów pasażerskich. Jesienią 2017 roku spółka PKP Intercity S.A. ogłosiła przetarg na dostawę 8 wagonów na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak do rozpisanego przetargu nikt się nie zgłosił. W październiku 2018 PKP Intercity po raz kolejny ogłosiło przetarg na dostawę 8 wagonów do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Pierwsze cztery wagony miały zostać dostarczone do 1 grudnia 2020 roku, a pozostałe- rok później. Na realizację całego zamówienia, wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających dopuszczenie wagonów we wskazanych państwach, przeznaczono 84 miesiące.

Wymagane terminy wykonania zamówienia (terminy pierwotne) od dnia zawarcia umowy w każdym z przedmiotów zamówienia przedstawiono poniżej:

SZCZEGÓŁY PRZETARGU [ KLIKNIJ ]

1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pośredniego certyfikatu weryfikacji WE w zakresie projektu odrębnie dla każdego typu Wagonu będącego przedmiotem zamówienia, (...) – w terminie nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
3. Dostawa wszystkich Wagonów objętych zamówieniem, wraz z wymaganą pełną dokumentacją, (...) – nie później niż do 1 grudnia 2020 r.
4. Dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań krajowych w zakresie eksploatacji po sieciach kolejowych następujących państw: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia - w terminie nie przekraczającym 48 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z Wagonów danego typu.


1. Dostawa 8 wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 8 wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób dla Sił Zbrojnych RP zgodnych z obowiązującymi TSI wraz zezwoleniem podsystemu zgodnego z TSI (...) w tym:
6 wagonów bezprzedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu osób (żołnierzy)
2 wagonów przedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu Konwoju

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA [ KLIKNIJ ]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia xxx 2017 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- brak ofert [UNIEWAŻNIONO]


Ponowne opublikowanie przetargu.
Termin składania ofert: xx listopad 2018.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- ofertę złożył zakład FPS Sp. z o.o. [WYGRANA FPS Sp. z o.o.]


UMOWA PODPISANA W DNIU: 30 maja 2019

Kwota zamawiającego:
82,5 mln zł

FPS Sp. z o. o.
104,7 mln zł


O stronie

Bautzen to baza osobowych wagonów kolejowych, dzięki której będziesz mógł zasięgnąć fachowej wiedzy z zakresu taboru kolejowego,
a konkretnie- wagonów osobowych.
Zapraszam do współpracy!Copyright © bazawagonow.pl 2013- 2021 | Wszystkie prawa zastrzeżone | All right reserved
aleksander.w.majewski@gmail.com